ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เมืองหนองคาย ชู 2 สปก.เข้ารับโล่ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

0
637

เมืองหนองคาย ชู 2 สปก.เข้ารับโล่ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย นำสถานประกอบกิจการจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท โรซ่า เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมโนนสง่า ที่มีผลิตภาพแรงงานสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) ภายใต้แผนบูรณาการในการพัฒนาผู้ประกอบกิจการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล โดยมีเป้าหมายให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้แก่ สถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 185 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการและพัฒนาศักยภาพแรงงานจำนวน 15,000 คน ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพอาชีพและพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนเร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวในปีที่ผ่านมา และผลลัพธ์จากการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ได้ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 36 และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต หรือบริการ คิดเป็นร้อยละ 47 และคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 444 ล้านบาท และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับสถานประกอบกิจการไทยสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคต โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here