ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

0
191

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา รองประธานกรรมการ คุณฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการ และคุณอรรถการ ตฤษณารังสี กรรมการ ได้เข้าพบหารือกับคุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคุณเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีฯ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ดังนี้ 1 เรื่องการพัฒนาหลักสูตร Excellence Center ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เช่น กลุ่ม Wellness 2 ความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือส่วนกลาง ซึ่งจะมีผู้แทนจากหอการค้าไทย จำนวน 6 ท่าน และจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีก 6 ท่าน โดยจะทำหน้าที่วางแผน ติดตามประเมินผล รวมถึงการประสานความร่วมมือกับระดับจังหวัด และความร่วมมือในระดับจังหวัด จะขอความร่วมมือเพื่อแต่งตั้งผู้แทนของหอการค้าจังหวัดทำหน้าที่ดูแลเรื่องการศึกษา จังหวัดละ 2 ท่าน และจะขอให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือวิทยาลัยในพื้นที่ 3 จัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาระดับรองผู้อำนวยการ เพื่อเตรียมผู้อำนวยการสถานศึกษาของ สอศ. เพิ่มศักยภาพ ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน การบริหาร และการจัดการระบบการศึกษาทวิภาคีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยการจัดทำหลักสูตรระยะยาว (ใช้เวลาอบรม 10 เดือน)

Cr. สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here