ดีแฟลชนิวส์ ออนไลน์.com ม.อุบลฯ ลงพื้นที่พัฒนาทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

0
122

ม.อุบลฯ ลงพื้นที่พัฒนาทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และการประยุกต์ใช้ loT ในงาน Smart Home ให้แก่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวับเรียน แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และการประยุกต์ใช้ loT ในงาน Smart Home และการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง loT” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังหารให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณทีมวิทยากรและอาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน นามมั่น หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ดร.สมปอง เวฬุวนาธร นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ นายธวัชชัย สลางสิงห์ และ ดร.ปิยะนันท์ พนากานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศให้แก่นักเรียน ในการสร้างและออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และการประยุกต์ใช้ loT ในงาน Smart Home และการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง loT เพื่อให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์แห่งชาติ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 (เด็กวัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษา 5 – 21 ปี) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร เพื่อให้ก้าวทันในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป

นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการย่อยที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่โรงเรียนพิบูลมังสาหารครั้งนี้ ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของเราได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมาเพิ่มและพัฒนาความรู้ตลอดจนทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนด้านการสร้างและออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพื่อประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นที่มีให้ใช้ฟรีบนโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ในการสร้าง e-Portfolio เป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี เพื่อสนองนโยบายรัฐ “Thailand 4.0” ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องจาก e-Portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดเก็บข้อมูล รูปภาพ ใช้งานง่าย สะดวกในการจัดเก็บ ตลอดจนการจัดการเอกสารต่าง ๆ สร้างความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน ไม่ต้องลำบากจัดหาหรือซื้อแฟ้มจัดเก็บเอกสาร การเก็บรักษาที่ยุ่งยากเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหาย ผู้ตรวจก็สามารถตรวจแฟ้มสะสมผลงานหรือหลักฐานต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ สำหรับการประยุกต์ใช้ loT ในงาน Smart Home และการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง loT ทีมวิทยากรของเราได้นำเอา KidBright ซึ่งเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่ง โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBright ให้ทำงานตามที่โปรแกรมสร้างไว้ เช่น รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือเปิด – ปิดไฟตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น ซึ่ง KidBright มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคตได้

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม ศุนย์ข่าว จ.อุบลราชธานี รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here