ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านแนะแนวทางเรียนสายอาชีพ

0
453

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลฯ เปิดบ้านแนะแนวทางเรียนสายอาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Open House  เปิดบ้านนำเสนอผลงาน พร้อมแนะแนวประชาสัมพันธ์การเรียนสายอาชีพ 


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายวิรุจ  วิชัยบุญ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิด โครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย (UPC Open House) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  โดยมีว่าที่ร้อยตรีกิติพงษ์  บุตรบุราณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  พร้อมด้วยคณะครู  อาจารย์  นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  และนักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมงานจำนวนมาก จากภารกิจและนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมวิทยาลัย ( UPC Open House ) เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดี เห็นบรรยากาศการศึกษาภายในรั้ววิทยาลัย แนะแนวประชาสัมพันธ์การเรียนสายอาชีพ เสริมสร้างเจตคติ  ค่านิยมที่ดี  มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนศึกษาต่อในวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ต้องส่งเสริมแรงงานมืออาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดโอกาสให้นักเรียน และผู้ปกครอง ในเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีได้รับทราบข้อมูลการเรียนการสอนของวิทยาลัย  สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  เพื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงในระบบการเรียนการสอนแผนกวิชาต่างๆ ของสายอาชีพ  และเป็นแนวคิดและวางแผนการเรียนต่อในอนาคตอย่างถูกต้อง ตามความต้องการและความสามารถของผู้เรียนโดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการของชมรมวิชาชีพ , การจัดกิจกรรม 108 อาชีพ จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี , กิจกรรมจากพี่สู่น้อง ร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัล  และการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here