ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ ยกระดับบุคลากรการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลจังหวัดอุบลราชธานี

0
857

อุบลฯ ยกระดับบุคลากรการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 9 ส.ค.64 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบนโยบายการยกระดับบุคลากรการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลจังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรยกระดับด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของจังหวัดอุบลราชธานีในยุคดิจิทัลให้สามารถผลิตข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาการออกแบบแนวทางการเพิ่มทักษะ (Up Skill) และการเสริมทักษะ (Re Skill) ของบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้มีทักษะการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาสื่อสารสร้างสรรค์ สร้างการรู้เท่าทัน และการมีส่วนร่วม การป้องกันเฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake news) เพื่อมอบนโยบายกำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การจัดประชุมเสวนาครั้งนี้ มีการมอบนโยบายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี การเสวนาในหัวข้อ “การยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล” ในทัศนะผู้นำองค์กรภาครัฐ , ภาคเอกชน , ภาคสื่อมวลชน เพื่อสะท้อนการสร้างการมีส่วนร่วมรู้เท่าทันสื่อ การป้องกันข่าวปลอม (Fake News) และติวเข้มทักษะการพัฒนาสื่อยุคดิจิทัล รวมทั้งการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล โดยมีเป้าหมายผู้บริหารหน่วยงานภูมิภาคและส่วนกลาง 33 หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ และบุคลากรภาคเอกชนประกอบด้วยหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 68 คน


นอกจากนี้ ผวจ.อุบลราชธานี ได้มอบนโยบายมอบนโยบาย แนวทางการประชาสัมพันธ์ให้เป็นทิศทางเดียวกัน หลังเสร็จสิ้นการประชุมเสวนาครั้งนี้ จะทำให้จังหวัดอุบลราชธานีมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ในยุคดิจิทัลภาครัฐ ที่ได้กำหนดแนวทางทิศทางเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ ประชาชนสามารถเข้าถึง มีความเชื่อมั่น เชื่อมือและเชื่อถือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here